Välkommen att tycka till!Enligt 4 kap 7 och 8 §§ Skollagen (2010:800)

Rutiner för synpunkter och klagomålshantering

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre.
Vi vill förbättra vår verksamhet med hjälp av era synpunkter.

Så här kan du gå tillväga för att framföra dina synpunkter:

1. Vi på Lillgårdsskolan vill uppmuntra till att synpunkter på verksamheten tas upp så tidigt som möjligt och gärna direkt, med den personal det berör.
Samtala med berörd personal, ring eller kontakta oss per e-post.

2. Om du efter kontakt med personal fortfarande inte är nöjd kan du kontakta rektor.
Rektor tar del av och dokumenterar dina synpunkter och talar därefter med berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Rektor eller berörd personal återkommer till dig inom 7 arbetsdagar. Vid behov och efter överenskommelse kan möte ordnas mellan dig, berörd personal och rektor. Mötet dokumenteras skriftligt och under mötet beslutas om vem som ansvarar för uppföljning som skall ske inom en månad.

3. Är du fortsatt inte nöjd kontakta Stiftelsens ordförande genom att skicka ett brev där du skriver dina synpunkter och klagomål så enkelt och kortfattat som möjligt. Ordföranden i Stiftelsens styrelse talar med rektor och berörd personal för att få deras syn på sakfrågan. Vid behov och överenskommelse kan ett möte mellan parter ordnas. Mötet dokumenteras skriftligt och under mötet beslutas om vem som ansvarar för uppföljning som skall ske inom en månad. Framför du dina åsikter anonymt sker ingen återkoppling till dig men ärendet utreds ändå och dokumenteras av berörd part.

4. Är du fortsatt inte nöjd kan du göra en anmälan till skolinspektionen:
www.skolinspektionen.se

Lillgårdsskolan sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, och identifierar utvecklingsområden. I den omfattning det bedöms ändamålsenligt tas identifierade utvecklingsområden upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

Adress till Stiftelsens styrelse är:
Stiftelsen Lillgårdsskolan
Sporrsmedsgatan 18
58737 Linköping