Pågående tema

Ett tematiskt arbetssätt


Hela personalgruppen har vid två tillfällen, år 2000 samt år 2010, besökt Bifrostskolan i Herning på
Jylland och tagit del av skolans fysiska miljö och ideologi. Bifrostskolan, Borneskolan är en privat
grundskola, som grundades år 1987 av en grupp föräldrar och lärare, som ville skapa en skola på
en väldefinierad värdegrund. Skolan präglas av elevinflytande, helhetssyn, samarbete och ett kreativt
arbetssätt. Bifrostsskolan ligger i Herning på Jylland, Danmark.

Målsättningen är att utbilda eleverna till kunniga, visionära människor med levnadsmod och livsglädje.
Barnen ska se sig själva som huvudaktörer både i sina egna liv och i samhället i övrigt.
Den grundläggande tanken är att varje människa har rätt att få ett så bra liv som möjligt utifrån dess
egna förutsättningar.
Grunden för att kunna lära sig något är att hitta glädjen i lärandet. Genom att ta vara på barnens
nyfikenhet och deras lust att vilja veta, stimulerar man deras tankar och arbete och får dem att finna
glädjen i att få svar på sina frågor. De utvecklas till självständiga och förnuftiga personligheter som
bejakar sin egen sinnlighet.

Bifrost är den regnbågsbro som förenar Asgård med Midgård. Bifrost betyder just regnbåge eller
mer exakt den bävande eller skälvande vägen. Regnbågen symboliserar ifrågasättandet och sökandet
efter svar. Eleverna vandrar upp på regnbågen och när de gör detta ser de sin bekanta del av världen
på ett helt nytt sätt. De har aldrig sett den från ovan förut. De byter helt enkelt perspektiv och vidgar
sina erfarenheter.
Vid regnbågens slut ligger visionen, drömmen som fick barnen att påbörja sin
vandring.

I det tematiska arbetssättet läggs stor vikt vid att eleven tillägnar sig färdigheter, kunskap och
medvetande.
Det finns tid till fördjupning, tanke och fantasi. Olika ämnen integreras till en helhet.
Olika färdigheter, som att läsa och skriva, övas i funktionella sammanhang.
Innehållet i undervisningen kopplas tydligt till elevernas föreställningsvärld och vardag.
Undervisningen är oberoende av traditionella läromedel.

Kompetenser i ett föränderligt samhälle


”Barn är bäst utrustade för att leva i det europeiska samhället om de är ivriga att fortsätta lära när de lämnat skolan. En uppgift för skolan är därför att fostra idén och en önskan om livslångt lärande. Detta kan uppnås enbart om skolan kan göras till en plats dit barnen är ivriga att gå.”
”Vi måste ha en skola som är bättre på att utveckla kompetenser som flexibilitet, problemlösningsförmåga och kreativitet. Detta är de kompetenser som efterfrågas i det föränderliga samhället.” (ur Madsén,”Lärares lärande”)

I Bifrostskolan talar man om de kvalitativa läroprocesserna där livsdugligheten ska utvecklas till livskonst. Skolan ska för att detta ska ske lägga vikt vid rutin, träning, upplevelse, mening, engagemang, glädje och nödvändighet genom dialog och medbestämmande. Samtalet är viktigt där ord på föreställningar, tankar och känslor öppnar upplevelsen. Barn tänker i mycket högre grad med känslorna och lär med sina sinnen i högre grad än vuxna. Därför arbetar man i teman där det finns möjlighet att arbeta med alla sinnen i verkstäderna. ”Det ska finnas tid att försjunka i tankar, tid att växa, tid till att fördjupa sig, tid till att engagera sig, tid till att vara glad. Upplevelsen och inlevelsen kräver tid, men den tid som används till dem har man igen i rikligt mått. För det är i de ögonblicken vi fångar meningen, glädjen, förståelsen, hoppet och engagemanget.

Det tar tid att bygga upp fundament, resonansbotten, som är grundvalen för att få ut något av tiden och fånga upp det som kommer att ske en gång i framtiden. Och det kräver mod att välja sin väg att sätta sig upp mot tiden.” (ur Rathe m fl. “Möjligheternas barn i Möjligheternas skola”)Vår pedagogiska idé

 • helhetssyn på kunskapandet
 • ett kunskapande som tar till vara elevernas förmågor och nyfikenhet
 • vi lär med alla sinnen -  sinnligheten förbinds med förnuftet
 • det ges möjlighet för olika inlärningsstilar
 • de skapande ämnena lyfts fram och integreras med övriga ämnen
 • eleverna får uppleva flera pedagoger och deras speciella kompetens
 • samverkan mellan grupper
 • ett rikare urval av aktiviteter
 • större bredd och fördjupning av studierna
 • verklighetsanknytning
 • längre arbetspass – mindre ”stress”
 • ett lustfyllt lärande

 

Tidigare temarubriker: